zabytki.org

Sołtysówka w Poznaniu – ochrona cennej resztówki dawnej zabudowy miasta

Sołtysówka, to wyjątkowy dla zabudowy ul. Głogowskiej budynek, który niszczeje od ponad 20 lat. Od roku jest objęty naszym Programem Interwencyjnym „S.O.S. dla zabytków”. 

29 czerwca 2021 roku odbyła się kontrola obiektu z udziałem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (MKZ), pełnomocnika właściciela i przedstawicieli fundacji. W jej trakcie ujawniono, że inwestor dokupił do działki zabudowanej Sołtysówką [64/1] parcele 64/2 [p. mapka poniżej].  

Na tych ostatnich planuje budowę wielokondygnacyjnego budynku na usługi hotelowe (akademik).  

W wyniku kontroli MKZ wydał zalecenia pokontrolne: 

1/ usunięcie samosiewów z gzymsów i połaci dachowych – do 30.09.21; 

2/ zabezpieczenie połaci dachowych poprzez tymczasowe i miejscowe uzupełnienie ubytków pokrycia dachu – do 30.11.21; 

3/ montaż tymczasowych rynien i rur spustowych – do 30.11.21; 

4/ wykonanie pełnej inwentaryzacji stolarki okiennej, drzwiowej, detali oraz elementów wyposażenia – do 31.12.21; 

5/ usuniecie budynku stróżówki – do 31.03.22; 

6/ uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na zalecone roboty budowlane – do 30.09.21; 

7/ przedstawienie koncepcji zagospodarowania nieruchomości wraz z harmonogramem prac inwestycyjnych – do 31.03.22; 

Będziemy w Waszym imieniu monitorować realizację powyższych zaleceń. Dodatkowo zwrócimy uwagę na konieczność ich uzupełnienia o zabezpieczenie odgromowe. Tymczasem zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o kompleksową kontrolę obiektu i wydanie odpowiednich nakazów. 

Pożary to jeden z częstych powodów nagłych i całkowitych zniszczeń zabytków. Powodują je czynniki atmosferyczne, przypadkowe zaprószenia ognia, ale nierzadko także celowe podpalenia. Te ostatnie mają najczęściej na celu uwolnić działkę zabudowaną nieruchomością rejestrową pod nowe inwestycje. Stąd nasz wniosek do MKZ o uwzględnienie z zaleceniach pokontrolnych kwestii instalacji odgromowej [p. pismo poniżej].

Wierzymy w najlepsze intencje inwestora, jednak uważamy za konieczne uzyskanie możliwie największych gwarancji bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabytku.