zabytki.org

Pałac w Łęgu

W ostatnim czasie nad właścicielem obiektu pałacowego w Łęgu zbierają się ciemne chmury. Dzięki działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na bieżąco inicjowanym, obserwowanym i wspieranym przez naszą Fundację, wyegzekwowana została nałożona na Spółkę MRÓZ S.A. grzywna w celu przymuszenia z powodu uchylania się od obowiązku wynikającego z Nakazu z dnia 15 października 2018 roku, będącego z kolei konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli obiektu.

Spółka MRÓZ S.A podejmowała wszelkie możliwe działania mające na celu uchylenie się od jakichkolwiek konsekwencji naruszeń, których jako właściciel zabytku się dopuściła – m.in. wniesiono zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – zmuszając organ administracji do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Zarzuty zostały ostatecznie oddalone, a postępowanie podjęte na nowo i zakończone   wyegzekwowaniem nałożonej grzywny.

Przedstawiciele Spółki MRÓZ skarżyli decyzje nakładające na nich obowiązki wynikające z prawa własności obiektu wpisanego do rejestru zabytków przechodząc przez wszystkie instancje – aż po skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przykre, że tak dużych pokładów energii nie skierowano tam, gdzie byłyby najbardziej pożądane  – ku ratowaniu obiektu, a nie tworzeniu setek dokumentów i przewlekaniu postępowań administracyjnych w celu uniknięcia odpowiedzialności za bezprawne poczynania.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat z inicjatywy Fundacji przeprowadzono w sumie trzy kontrole obiektu – ostatnią w czerwcu 2021 roku. Kontrola wykazała postępujące uszkodzenia zabytkowego pałacu, wynikające z braku podejmowania jakichkolwiek działań remontowych. Wobec tego Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Prokuratury Rejonowej w Śremie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na uszkodzeniu budynku zabytkowego pałacu. Jest to przestępstwo przewidziane w art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Fundacja zamierza czynnie uczestniczyć w postępowaniu po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Jesteśmy przekonani, że nasza konsekwencja doprowadzi do tego, że winni obecnego stanu rzeczy poniosą dalsze represje prawne, a – co najważniejsze – uda się powstrzymać postępującą degradację tego pięknego i cennego obiektu. Jak widać bowiem aktywność osób zaangażowanych w prace Fundacji przynosi wymierne rezultaty, co jest naszą ogromną satysfakcją i motorem dla dalszych działań.