zabytki.org

INTERWENCJA W SPRAWIE ZAMKU W RATNIE DOLNYM

W 2017 roku Fundacja podejmowała wszystkie możliwe działania mające na celu zaangażowanie właściciela zabytku w ochronę swojej własności lub doprowadzenie do zmiany właściciela (poprzez znalezienie nowego inwestora lub wywłaszczenie dotychczasowego właściciela). Fundacja wielokrotnie interweniowała swoimi pisemnymi wystąpieniami w organach administracji, w celu uzyskania informacji o podejmowanych przez nie czynnościach, których przedmiotem zainteresowania był zespół zamkowy w Ratnie Dolnym.

Informacja o czynnościach podejmowanych

w sprawie zamku w Ratnie Dolnym w 2017 roku

W 2017 roku Fundacja podejmowała wszystkie możliwe działania mające na celu zaangażowanie właściciela zabytku w ochronę swojej własności lub doprowadzenie do zmiany właściciela (poprzez znalezienie nowego inwestora lub wywłaszczenie dotychczasowego właściciela). Fundacja wielokrotnie interweniowała swoimi pisemnymi wystąpieniami w organach administracji, w celu uzyskania informacji o podejmowanych przez nie czynnościach, których przedmiotem zainteresowania był zespół zamkowy w Ratnie Dolnym.

Fundacja zwróciła się m.in. do Burmistrza Gminy Radków, który pod koniec 2016 roku wskazywał, że Gmina gotowa jest przejąć nieruchomość po spłacie wobec Gminy zadłużenia przez właściciela, o udzielenie informacji jakie czynności windykacyjne lub kontrolne zostały w tym zakresie podjęte. Burmistrz Gminy Radków w swoim piśmie wskazał, że przygotowywany jest wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a w przypadku bezskuteczności egzekucji Burmistrz planuje pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu Spółki (właściciela zabytku). Wyjaśnił także, że przy współpracy Gminy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków przeprowadzane są oględziny i kontrole stanu zachowania zespołu pałacowo-parkowego.

Fundacja wystosowała także wnioski do Starosty Powiatu Kłodzkiego oraz do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu o udostępnienie informacji publicznych, m.in. nt. podejmowanych czynności w zakresie ochrony zabytku, w tym ustanowienia czasowego zajęcia lub zmierzających do wywłaszczenia właściciela zabytku. Konserwator Zabytków w odpowiedzi poinformował, że w toku jest prowadzone przez niego postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych. Nadto, w konsekwencji przeprowadzonych kontroli, które potwierdzały zły stan zabytku, nałożono na właściciela obowiązki wykonania robót budowlanych o charakterze zabezpieczającym (których termin wykonania upłynął z dniem 31 grudnia 2017 roku). Konserwator poinformował, że właściciel nie uzyskał pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego niezbędnego do wykonania nałożonych obowiązków, a po bezskutecznym upływie terminu na ich wykonanie zostanie przeprowadzona ponowna kontrola, a następnie postępowanie egzekucyjne i postępowanie zmierzające do wywłaszczenia zabytku.

W konsekwencji czynności podejmowanych przez Fundację w ostatnich latach, zostało również wszczęte przeciwko właścicielowi postępowanie karne o czyny zagrożone ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W niniejszej sprawie zeznania składał również Prezes Zarządu Fundacji.

Fundacja podejmowanymi interwencjami doprowadziła do tego, że prezes spółki będącej właścicielem zabytku, został wreszcie zmuszony do osobistego zaangażowania się w sprawy zamku w Ratnie Dolnym – stawienie się osobiście w sądzie, delegowanie pełnomocnika na kontrole przeprowadzane w obiekcie przez konserwatora zabytków, deklarował nawet, że planowane jest podjęcie prac zabezpieczających i remontowych głównie dotyczących wieży zamku. Deklaracje te, czego można było być pewnym, nie zostały w najmniejszej mierze zrealizowane.

W 2018 roku Fundacja planuje m.in. dalej monitorować wynik postępowania karnego toczącego się przeciwko prezesowi zarządu spółki, która jest właścicielem zabytku, a także przebieg postępowania prowadzonego przez konserwatora zabytków, zmierzającego do wywłaszczenia właściciela zamku w Ratnie, i wspierać konserwatora swoimi działaniami w tym zakresie, albowiem realizacja wywłaszczenia wydaje się być konieczna.

W związku z charakterem i okolicznościami naszej interwencji bardzo ważnym jej aspektem jest stały kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi w celu informowania szerokiej publiczności o katastrofalnym stanie zabytku i skandalicznej postawie właściciela. Służy temu również profil zamku na Facebook’u. Działania te będą kontynuowane i intensyfikowane w 2018 roku.