zabytki.org

Diariusz aktywności

W tym miejscu publikujemy tytuły naszych wystąpień i działań służących ochronie zabytków. Robimy to dla osób, które są zainteresowane naszą działalnością lub interesują się aktualną sytuacją konkretnego obiektu. Większość wpisów dotyczyć będzie realizacji zadań wynikających z postępowań objętych Programem Interwencyjnym “S.O.S. dla zabytków”. Ale nie tylko. Zamieszczamy tylko nasze wystąpienia, bez pism i spraw przychodzących. Ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności podejmowanych działań wybrane czynności mogą być ogłaszane z opóźnieniem. Nasz rejestr rozpoczynamy od 2023 roku. #RatowanieToDziałanie                                                                                                                                                                   W przygotowaniu na:  06. 2024: wystąpienia w sprawach: pałac w Łęgu (pow. śremski); 

                Wykonane:                          

 • 29.05. pałac w Podwilczu: zapytanie delegatury WUOZ w Koszalinie o status odwołania właściciela do organu II instancji oraz o inne bieżące działania urzędu;
 • 27.10. pałac w Mojej Woli: PINB OW & WUOZ Kalisz – wnioski do obu organów w sprawie przeprowadzenia kontroli zabytku w zakresie własnych kompetencji (prawa o zabytkach i budowlanego);
 • 10.05. pałac w Stawianach: wniosek do MKiDN o udzielenie informacji w sprawie odwołania właścicieli do ministerstwa od decyzji nakazującej wykonanie prac (nakaz nr 16/2023);
 • 22.04. zabytkowe elewatory w Świdnicy: przesłaliśmy na ręce Wojewody Dolnośląskiego nasze stanowisko w sprawie adaptacji trzech elewatorów na cele komercyjne i mieszkaniowe;
 • 22.04. Sołtysówka: BMKZ pytamy o czynności jakie zostały podjęte w związku z decyzją MKiDN, o kolejną kontrole obiektu oraz o to czy inwestor podjął jakiekolwiek prace przy obiekcie;
 • 10.04. pałac w Dargosławiu: WINB Szczecin/ PINB Gryfice: pismo w sprawie;
 • 12.03. pałac w Łęgu: wniosek do PINB dot. zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej pałacu na koszt zobowiązanego;
 • 11.03. pałac w Łęgu: uczestniczyliśmy w posiedzeniu SR w Śremie, na którym sąd zgodził się na dopuszczenie fundacji do udziału w postepowaniu oraz odrzucił wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie postepowania;
 • 01.03. pałac w Łęgu: składamy zgłoszenie do SR w Śremie o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu/ w natychmiastowej odpowiedzi sąd wyznaczył posiedzenie dot. zawiadomienia o niszczeniu zabytku na 11.03. o g. 13:00 i wezwał nas do udziału w nim;
 • 28.02. pałac w Dargosławiu: wniosek – monit do WUOZ Szczecin i PINB Gryfice w sprawie połączonej kontroli obiektu;
 • 16.02. Sołtysówka: Minister KiDN uchylił decyzję MKZ w Poznaniu o nałożeniu na właściciela kary administracyjnej za niewykonanie nakazu. Kara wynosiła 40 tys. zł;
 • 15.02. pałac Piescha: kontrola obiektu przez inspektorów WUOZ w Łodzi z udziałem dwóch przedstawicieli fundacji, jako strony społecznej i w ramach kontroli obywatelskiej;
 • 12.02. pałac Stawiany: wniosek do MKiDN o udzielenie informacji dotyczącej rozpatrywania odwołania właścicieli od decyzji WWKZ: Nakaz nr 16/2023;
 • 07.02. @zabytki w Polsce: wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczący zmian w dwóch ustawach mogących mieć wpływ na  wykonywanie prac nakazanych przy zabytku oraz udostępniania nieruchomości zabytkowych do kontroli urzędów konserwatorskich;
 • 07.02. pałac Piescha: ŁWKZ postanawia dopuścić fundację do udziału w postepowaniu dotyczącym wykonania nakazu wykonania prac przy zabytku z dnia 27.09.2022 r.
 • 05.02. dwór Wkra: kontrola (z WUOZ Ciechanów) zrealizowania nakazu wykonania prac;
 • 02.02. pałac Piescha: pismo w sprawie dot. udziału w kontroli wykonania decyzji WUOZ w Łodzi;
 • 23.01. pałac Stawiany: pytamy WUOZ w Poznaniu na jakim etapie jest rozpatrywanie odwołania właścicieli od nakazu organu do MKiDN;
 • 2.01. pałac Piescha: WUOZ Łódź: wniosek o dopuszczenie przedstawicieli fundacji w kontroli obiektu planowanej na I kw. br.;
 • 2.01. pałac Piescha: Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim: wniosek o udzielenie informacji w sprawie postępowania o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela;
 • 2.01. pałac w Łęgu: wniosek do Sądu Rejonowego w Śremie w sprawie niezasadności warunkowego umorzenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową prowadzonego w wyniku zawiadomienia fundacji;
 • 📌 Rok 2023 📌
 • 29.12. Sołtysówka: ponowny wniosek do MKiDN o udzielenie informacji w sprawie odwołania się właściciela od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej;
 • 18.12. pałac w Łęgu: na nasz wniosek PINB w Śremie dopuścił fundację do udziału w prowadzonym przez siebie postępowaniu administracyjnym na prawach strony;
 • 30.11. dwór Wkra: zapytanie do delegatury MWUOZ w Ciechanowie o stan postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej w związku z wykonaniem prac przy zabytku bez pozwolenia oraz o decyzję dotyczącą Upomnienia nr 1/2023 z 8.10.23 wykonania szeregu prac, których termin minął 9 listopada br.;  
 • 28.11. pałac Piescha: WUOZ Łódź – pytamy na jakim etapie jest sprawa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wnioskujemy o przesłuchanie czterech świadków, którzy mają wiedzę na temat okoliczności niszczenia wnętrz pałacu;
 • 28.11. pałac w Dargosławiu: WUOZ w Szczecinie – zapytanie o stan nawiązywania kontaktu z aktualnym syndykiem spółki prawa niemieckiego właściciela pałacu;
 • 17.11. pałac w Karzniczce: Pierwsze pismo do właściciela z informacją o podjęciu postępowania, wnioskach z wizji lokalnej, przypomnienie o obowiązkach związanych z posiadaniem zabytku oraz o możliwościach współpracy;
 • 13.11. zieleń komponowana w Słubicach: zapytanie do WUOZ Gorzów Wlkp. o status sprawy sprzeciwu wobec naszego wniosku o dopisanie do rej. zabytków obszaru zieleni po opinii OT NID w Zielonej Górze;
 • 13.11. pałac w Główczycach: I pismo do właściciela pałacu z ofertą współpracy;
 • 13.11. pałac w Główczycach: I zapytanie WUOZ Słupsk;
 • 13.11. pałac Karzniczka: I zapytanie WUOZ Słupsk;
 • 13.11. Sołtysóka: wystąpienie do BMKZ weryfikujące czy właściciel wykonał decyzję 2/2022 punkt 1c nakazującą wykonanie pełnej inwentaryzacji zabytku oraz dokumentacji konserwatorskiej; *Edit 19.12.23: termin po rozmowie osobistej z inwestorem został prolongowany do 31.01.2024;
 • 30.10. pałac w Łęgu: Prokurator Rejonowy w Śremie wszczął 20.10.23 śledztwo w sprawie szeregu zaniechań związanych z zabezpieczeniem zabytku (w związku z zawiadomieniem fundacji o możliwości popełnienia przestępstwa) oraz wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu właścicielowi;
 • 25.10. pałac w Mojej woli: kontrola obiektu przez Delegaturę WUOZ w Kaliszu w ramach postepowania, którego jesteśmy uczestnikiem; Edit 26.10.: właściciel nie przybył na kontrolę, nie udostępnił obiektu.
 • 20.10. Sołtysówka: interwencja dotycząca wykonania pełnej inwentaryzacji i dokumentacji konserwatorskiej obiektu;
 • 17.10. pałac w Łęgu: wniosek do PINB (kopia do PR) o udzielenie informacji dotyczących postepowania w czterech kwestiach szczegółowych;
 • 7.10. #SpotkaniaDlaZabytków Częstochowa https://www.zabytki.org/spotkania-dla-zabytkow-2023/
 • 6.10. #SpotkaniaDlaZabytków Katowice
 • 3.10. pałac w Łęgu: zapytanie do Prokuratora Rejonowego w Śremie o informację na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez właściciela zabytku, z zawiadomienia fundacji;
 • 10.09. dworek we Wkrze: spotkanie z LGD podsumowujące dotychczasowe i aktualne działania, wymiana opinii i doświadczeń, uzgodnienie strategii i sposobu postępowania w perspektywie II półrocza 2024;
 • 9.09. willa Piescha: wizja lokalna w Tomaszowie Mazowieckim, narada z LGD podsumowująca dotychczasowe i aktualne działania, wymiana opinii i doświadczeń, uzgodnienie strategii i sposobu postępowania w perspektywie II półrocza 2024. Zobacz więcej: https://www.zabytki.org/palac-piescha-w-tomaszowie-mazowieckim/
 • 31.08. pałac w Stawianach: pismo w sprawie do WWKZ poruszające pięć istotnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji zabytku;
 • 28.08. pałac w Łęgu: w ramach postępowania z naszego wniosku PINB w Śremie wezwał  właściciela do przedstawienia informacji o stanie wykonania nałożonego obowiązku przedłożenia ekspertyzy o stanie technicznym budynku pałacu;
 • 23.08. willa Piescha: pismo do WUOZ w Łodzi w sprawie dwóch niewyjaśnionych kwestii;
 • 21.08. dwór we Wkrze: własna wizja lokalna zabytku;
 • 08.08. dwór we Wkrze: kontrola wykonania obowiązku wynikającego z decyzji nr 823/DC/2020 z dnia 16.11.2020, która została utrzymana w mocy decyzją MKiDN.
 • 26.07. Sołtysówka: zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na decyzję Wojewody Wielkopolskiego o odmowie dopuszczenia Fundacji do udziału w postepowaniu toczącym się na skutek odwołania wniesionego przez Wspólnotę Mieszkaniową “Głogowska 39”;
 • 25.07. pałace w Karżniczce i w Główczycach: oględziny, wizja lokalna i rozpytanie w ramach sprawdzeń uzasadnienia dla wdrożenia Programu Interwencyjnego;
 • 24.07. pałac w Grapicach, pałac Grąbkowo, pałac w Karżnicy: spotkanie z właścicielami w ramach Programu Partnerskiego;
 • 13.07. pałac w Podwilczu: wystąpienie do delegatury WUOZ w Koszalinie zawierające 10 szczegółowych pytań wynikających z dotychczasowych ustaleń;
 • 29.06. Sołtysówka: Wydział Urbanistyki i Architektury UMP – wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postepowaniu administracyjnym na prawach strony;
 • 29.06. Sołtysówka: wniosek do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP o udzielenie informacji publicznej i przesłania kopii dokumentu;
 • 20.06. Sołtysówka: wniosek o udzielenie informacji publicznej w czterech kwestiach skierowany do MKiDN;
 • 19.06. pałac Piescha: w związku z nieodebraniem pisma dotyczącego ochrony zabytku, które skierowaliśmy do właścicieli, wysyłamy je ponownie listem poleconym;
 • 7.06. zieleń komponowana w Słubicach: stanowisko fundacji w sprawie opinii Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze. Pełna treść opinii w linku: https://www.zabytki.org/opinia-fundacji-w-sprawie-zieleni-komponowanej-w-slubicach/
 • 6.06. dwór we Wkrze: wniosek do delegatury WUOZ w Ciechanowie o udzielenie informacji dotyczących postępowania wraz z ewentualnym wnioskiem o wykonanie zastępcze;
 • 25.05. pałac w Stawianach: dopuszczenie fundacji na prawach strony do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenia prac remontowych zabytku;
 • 23.05. pałac Piescha: pismo do właścicieli pałacu informujące o wszczęciu interwencji oraz deklaracją współpracy.
 • 09.05. zamek w Ratnie Dolnym: formalne zakończenie sukcesem projektu. Rozliczenie finansowe [przez okres 8 lat musieliśmy sfinansować działania z własnych środków w wys. ok. 3,5k zł], zamknięcie teczki obiektu, raport/ analiza wniosków i dobrych praktyk do wykorzystania w kolejnych postępowaniach, przekazanie profilu dedykowanego akcji nowemu właścicielowi zabytku.
 • 08.05. pałac w mojej Woli: delegaturę WUOZ w Kaliszu pytamy o szereg spraw związanych z całkowitą biernością właściciela, a powodujących niszczenie zabytku.
 • 08.05. Sołtysówka: pismo do MKZ w sprawie przyczyn udzielania nowych terminów wykonania prac. Niektóre z nich to prace nieskomplikowane, a właściciel od dwóch lat nawet nie złożył wniosku o pozwolenie na ich wykonanie.
 • 2.05. pałac Piescha: uchwała zarządu w sprawie wszczęcia interwencji na rzecz uratowania pałacu Piescha w Tomaszowie Mazowieckim.
 • 24.04. willa Deckera w Słubicach: w związku z p.a. wszczętym na wniosek fundacji ws. dopisania do listy zabytków woj. lubuskiego złożyliśmy do LWUOZ – del. w Gorzowie Wlkp. obszerne opracowanie historyczne nt. byłych właścicieli obiektu opracowane przez kustosza obiektu z ramienia fundacji;
 • 19.04. pałac w Dargosławiu: wniosek do ZWKZ o udzielenie informacji publicznej w czterech istotnych dla dalszego postepowania kwestiach;
 • 19.04. pałac w Stawianach: wniosek do WWKZ o dopuszczenie do udziału w postepowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie prac remontowych;
 • 15. – 18.04. Tydzień Dla Dziedzictwa 2023: organizacja drzwi otwartych w wielu zabytkach w całej Polsce w ramach V edycji #TydzieńDlaDziedzictwa i dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
 • 5.04. dworek Wkra: przystąpienie do postepowania administracyjnego dot. egzekucji w administracji w związku z niewykonaniem decyzji MWKZ.
 • 3.04. dworek Wkra: w wyniku wizji lokalnych w dniach 19 i 29.03. stwierdzono brak zabezpieczenia elementów drewnianych oraz przygotowywanie ich do celów opałowych – bele pocięte zostały na drobne wkłady do pieca. 3.04. zgłosiliśmy sprawę do UOZ z prośbą o weryfikację i kwalifikację prawną.
 • 29.03. “Sołtysówka” Poznań: pisma w sprawie do PINB i BMKZ w Poznaniu;
 • 17.03. pałac w Podwilczu: wniosek do delegatury UOZ w Koszalinie o wykaz i kserokopie czynności przeprowadzonych w sprawie pałacu od 1.01.2018 roku;
 • 17.03. pałac w Mojej Woli: wniosek do delegatury UOZ w Kaliszu o udzielenie informacji w sprawie wykonania nakazu wykonania robót z dnia 22.05.2019 roku, czynności wykonanych w jego następstwie oraz planów urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków przewidzianych na ten rok;
 • 16.03. pałac w Łęgu: weryfikacja w PR w Śremie statusu złożonego przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela pałacu.
 • 15.03. pałac w Dziewinie: wniosek do delegatury UOZ w Legnicy o udzielenie informacji w sprawie wykonania nakazu wykonania robót budowlanych z dnia 21.02.2022, wykazu czynności następczych z nim związanych, zastosowania środków przymuszeniowych oraz planów urzędu związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony zabytków w roku 2023.
 • 15.03. – pałac w Dargosławiu: pismo do Przewodniczącego Rady Gminy w Brojcach w sprawie właściciela zabytku oraz propozycją współpracy.
 • 14.03. – pałac w Stawianach: pismo w sprawie kontroli obiektu;
 • 13.03. – zieleń komponowana w Słubicach: apel do NID OT w Zielonej Górze, by w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku fundacji o wpis do rejestru zabytków zieleni komponowanej w Słubicach (gmina loco, woj. lubuskie) i w związku ze zleceniem opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w w/w sprawie uwzględnił załączone opinie ekspertów świata nauki z całej Polski i z zagranicy z prośbą o uwzględnienie ich w opinii NID.
 • 9.03. – młyn w Łąkorzu: przystąpienie do Programu Partnerskiego
 • 1.03. – dworek Wkra: wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony;
 • 22.02. – pałac w Turawie: spotkanie informacyjne z czterema przedstawicielami działaczy z Opola, którzy poszukują sposobów na ochronę zabytku.
 • 17.02. – “Sołtysówka” Poznań: konferencja prasowa dla mediów lokalnych;
 • 16.02. – zamek Ciepłowody: przystąpienie do Programu Partnerskiego
 • 23.01. – dworek Wkra: wniosek do delegatury UOZ w Ciechanowie o udostępnienie zestawienia czynności prowadzonych w sprawie zabytku od 1.01.2015 roku.
 • 19.01. – dworek Wkra: uchwała zarządu w sprawie wszczęcia postępowania interwencyjnego. Raport z analizy księgi wieczystej nieruchomości.
 • 9.01. – zamek w Ratnie Dolnym: rozmowa telefoniczna z burmistrzem Radkowa. Podsumowaliśmy współpracę dotyczącą zakończonej sukcesem interwencji w sprawie zamku.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zabytkami, którymi zajmowaliśmy się w przeszłości oraz tymi, które są aktualnie pod naszą opieką. Uporządkowaliśmy je w kategoriach:

🔸Interwencje 🔸Uratowane 🔸Partnerskie 🔸Zamknięte 🔸Samorządowe 🔸Zabytki, na które pomogliśmy znaleźć nowego właściciela ➡ link do mapy projektów: https://www.zabytki.org/mapa-dzialan/