Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Dwór w Górze Ropczyckiej i Koszary Pułku Krakusów

Góra Ropczycka

Rys historyczny: Te rodzinne dobra Starzeńskich ulegały zniszczeniu i od kilkunastu lat Agencja Rolna i władze gminy nie zrobili niczego aby pozyskać nowego inwestora. Straszy ruiną, zarówno swoją, jak i pobliskich koszar .Takie są fakty. „Do obowiązków gminy należy w szczególności: (...) - sporządzanie (na okres 4 lat) gminnego programu opieki nad zabytkami (Art. 87);[ Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2013-2016, s.5.]” Historia pałacu to XVIII wiek - wybudowano go dla Gaberiela Jaworskiego.Koszary- w pobliżu wznoszą się ruiny koszar wybudowanych w 1866 roku dla pułku Krakusów przez Kazimierza Starzeńskiego - właściciela majątku, później przeznaczone na oficynę dworską. Do dziś zachowały się jedynie ściany jednego skrzydła oraz część muru, który kiedyś otaczał dziedziniec, z wieżą w jednym z narożników. Wieżyczka narożna, tzw. pralnia, została zbudowana w XVIII wieku tak jak i mur ogrodzeniowy, który otaczał czworokątny dziedziniec od strony wschodniej i północnej. Lodownia z XIX wieku jest usytuowana na płn.-wsch. od pralni.Decyzja wpisania tego dobra kultury - Zespołu Dworskiego w Górze Ropczyckiej - do rejestru zabytków wydana została 4 października 1976 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Odrębną decyzją do rejestru zabytków wpisany został park podworski. Decyzja w sprawie wpisania parku podworskiego do rejestru zabytków wydana została 5 października 1976. Dwór ucierpiał znacznie kilka lat temu w wyniku burzy, jaka szalała w okolicy. Zlokalizowanie w obrębie zespołu dworskiego bloku mieszkalnego ostatecznie zniszczyło kompozycję założenia i doprowadziło do jego dewastacji.Część główną obiektu, piętrową, otaczają XX-wieczne, parterowe przybudówki.Elewacja frontowa, zamknięta od góry trójkątnym szczytem, szara, z odbitymi tynkami, sprawia przygnębiające wrażenie. Trudno dziś odnaleźć w zrujnowanej bryle ślady klasycystycznej budowli. Zaś Koszary grożą zawaleniem.

Opis stanu technicznego:  „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie gospodarowanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie Młp. Nieruchomościami budynkowymi wchodzącymi w skład zespołu dworskiego w Górze Ropczyckiej, w latach 2009-2012.(...) Nieruchomości budynkowe zespołu dworskiego w Górze Ropczyckiej znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym. W przypadku oficyny I i oficyny II stan techniczny obiektów stwarza realne zagrożenie całkowitej degradacji substancji zabytkowej. Pomimo tego, Gmina Sędziszów nie podjęła żadnych działań, których efektem byłaby poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych, chociaż jako organ administracji publicznej zobowiązana jest do ochrony zabytków na podstawie art.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), a jako właściciel i posiadacz tych zabytków zobowiązana jest do opieki nad nimi, na podstawie art. 5 tej ustawy. Wykonanie drobnych robót zabezpieczających nie było w stanie zatrzymać postępu degradacji zabytków.” - czytamy już na stronie 2 w ocenie ogólnej kontrolowanej działalności.

Opis stanu prawnego: Gmina Sędziszów Małopolski starała się początkowo sprzedać teren, ale mimo pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowanie w sprawie sprzedaży zostało wstrzymane ze względów finansowych. Od chwili przejęcia przez gminę działki nie minęło 10 lat. Zgodnie z zapisami notarialnymi działka ta została nabyta na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy. W przypadku przeznaczenia nieruchomości na inne cele, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja mogła żądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

zdj3 zdj7zdj8